Відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство» сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства. Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

  Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.04.2019 №177 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.04.2019 за №438/33409) (далі – Наказ) затверджено типову форму договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

  У декларації обов'язково вказується предмет договору, порядок прийняття рішень та координація спільної діяльності членів господарства, правовий режим спільного майна членів господарства, порядок покриття витрат та розподіл результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами, порядок вступу до господарства та виходу з нього, вид трудових відносин у господарстві.

  Договір (декларацію) може містити й інші положення: строк, на який укладено, порядок припинення тощо.

  Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування (опубліковано в Офіційному віснику України 14.05.2019, №36).

  З Наказом та формою декларації можна ознайомитись за посиланням: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33409.html