Населення

  На 1 квітня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенсько-го району, за оцінкою, становила 28810 осіб (в тому числі в м.Погребище-9610 і в сільській місцевості-19200 осіб.).

  Упродовж січня-березня 2019р. чисельність населення зменшилась на 131 особу. У січні-березні 2019р. в районі живими народилося 54 дити-ни, що на 2 дитини менше, ніж за січень-березень 2018р. Протягом січня-березня 2019р. померло 143 особи, проти 132 осіб у січні-березні 2018р. У січні-березні 2019 року в район прибуло 65 осіб, вибуло 107 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець квітня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по По-гребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збіль-шилась на 18,5 і становила 647 осіб.

  Допомогу по безробіттю отримували 90,3% осіб, які мали статус безробітного.

  Доходи населення.

  У І кварталі 2019р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенсь-кого району становила 3230 осіб, порівняно з I кварталом 2018р. кількість працівників зменшилась на 9,2%.

  У I кварталі 2019р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств Погребищенського району становила 6476 грн, що на 19,8% більше її рівня у І кварталі 2018р. та яка в 1,5 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 4173 грн. Розмір середньомі-сячної заробітної плати штатного працівника Погребищенського району становив 77,0% середнього рівня по економіці області.(середньомісячна заробітна плата по Вінницькій області 8412грн.)

  Заборгованості із виплати заробітної плати1 по Погребищенсько-му району на 1 травня 2019р. немає.

  ___________________

  1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількі-стю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-квітні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на опла-ту житлово-комунальних послуг призначено 1632 домогосподарствам, що становило 86,0% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями . (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у березні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до пос-танови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями У січні-квітні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогос-подарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 533,3 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у квітні 2019р. становив 79,8 грн.

  Крім того, 337 домогосподарствам (90,1% із числа тих, які зверну-лися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-квітень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 987,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії у квітні 2019р. становив 2923,4 грн

  У квітні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5177,3 тис.грн (158,9 % нарахованих за цей період сум).

  Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послу-ги у квітні 2019р. склала 3258,4 тис.грн.

  Ціни

  У квітні по відношенню до березня 2019р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 101,0%, до грудня 2018р. – 103,4%, на Вінниччині, відповідно, 100,6% та 102,6%.

  Сільське господарство

  У сільськогосподарських підприємствах у січні-квітні 2019р вироб-лено 1276 цнт м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин в живій масі), молока 20731 цнт.

  Станом на 1 травня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2712 гол., в тому чи-слі корів – 1044 гол , свиней-1224 гол.

  1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

  За січень-квітень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 43189,5 т зернових та зернобо-бових культур, 7330,4 т – олійних культур, 164,2 т – худоби та птиці, 968,6 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4177,8 грн за 1т, олійних куль-тур- 8686,3грн, худоби та птиці-24007,2 грн за т (живої ваги), молока -7555,2грн.

  Зовнішньоекономічна діяльність

  Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку району на 1 квітня 2019р. становив 65,0 тис.дол. США. Темп зростання обсягу до обсягів на початок року склав 101,7%.

  Транспорт

  За січень-квітень 2019р. автомобільним транспортом Погребищенсь-кого району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 1,8 тис. тонн вантажів та виконано 0,3 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня-квітня 2018р. обсяги вантаж-них перевезень зменшились на 5,3%, а вантажооборот на 8,8%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-квітні 2019р. становили 278.0 тис. пасажи-рів, пасажирооборот – 7.7 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем-квітнем 2018р. обсяги перевезених пасажи-рів зменшились на 11,8% ,а пасажирообороту на 22,0%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січні-квітні 2019р. становила 85,6%.

  Начальник відділу статистики Н.Коваль у Погребищенському районі