Населення

  На 1 липня 2019р. чисельність наявного населення Погребищенсько-го району, за оцінкою, становила 28669 осіб (в тому числі в м.Погребище-9602 і в сільській місцевості-19067 осіб.).

  Упродовж січня-червня 2019 року чисельність населення зменши-лась на 271 особу. Зменшення чисельності населення району як за рахунок природного скорочення – 192 особи, так і за рахунок міграційного скоро-чення населення – 79 осіб. Порівняно з січнем–червнем 2018р. обсяг при-родного скорочення населення збільшився на 19 осіб.

  У січні-червні 2019р. в районі живими народилося 92 дітей, що на 25 менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-червня 2019р. померло 284 осіб проти 290 осіб у січні-травні 2018р.

  В Погребищенський район у січні-червні 2019 року прибуло 107 та вибуло 186 осіб.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець липня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних по По-гребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2018р. збіль-шилась на 17,3% і становила 529 осіб.

  Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2019р. порівняно з червнем місяцем зменшилась на 37 осіб і на кінець липня 2019р. становила 529 осіб (у липні 2018р. – 451 особа).

  Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію порів-няно з попереднім місяцем збільшилось на 10 осіб і становило 24 особи на кінець липня 2019р.

  Ринок праці

  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, уста-нов та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району у ІІ кварталі 2019р. становила 3249 осіб, що на 13,2% менше ніж у ІІ кварталі 2018 року.

  Упродовж ІІ кварталу 2019р. на підприємства було прийнято 204 осіб, звільнено – 187 осіб (відповідно – 6,3% та 5,8% середньообліко-вої кількості штатних працівників).

  Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підпри-ємств, установ, організацій1 за ІІ квартал 2019 року зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,9% і становила 7125 грн. (по Вінницькій області 9169 грн).

  1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількі-стю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-липні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4559 домогосподарствам, що становило 91,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні місяці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабіне-ту Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–липні 2019р. загальна сума субсидій, призначених домогос-подарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 562,4 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2019р. становив 40,1 грн.

  Крім того, 1346 домогосподарствам (89,8% із числа тих, які зверну-лися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-липень 2019р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 3846,2 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у липні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2896,6 грн.

  У липні 2019р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1499 тис.грн (174,7% нарахованих за цей період сум).

  Сума коштів, нарахованих населенню за житлово-комунальні послу-ги у липні 2019р. склала 857,9 тис.грн.

  Ціни

  У липні по відношенню до червня 2018р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 99,4%, до грудня 2018р. – 103,0%, на Вінниччині, відповідно, 99,3% та 101.4%.

  Сільське господарство

  Станом на 1 серпня п.р. культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 13979,5.га (1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше). Із зібраної площі одер-жано 791,8 тис.цнт. зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 50,2% більше відповідного показника минулого року. У середньому з 1 га обмо-лоченої площі одержано по 56,6 ц зернових та зернобобових культур (то-рік-52,4ц з га).

  У січні–липні 2019р. в порівнянні з січнем-липнем 2018р. збільши-лась реалізація зернових та зернобобових культур на 54,7%, зменшилась реалізація олійних культур на 21,8%, сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 3,9% та молока на 29,7%.

  Станом на 1 серпня 2019 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2615 гол., в тому чи-слі корів – 1059 гол , свиней-1129 гол. (по підприємствах, які утримують від 100 голів ВРХ та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів)

  За січень–липень 2019р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 63112,8 т зернових та зернобо-бових культур, 16825,1 т – олійних культур, 338,8 т – худоби та птиці, 1902,6 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4111,6грн за 1т, олійних культур - 8849,7грн, худоби та птиці-22918,7 грн за т (живої ваги), молока -7407,1грн.

  Транспорт

  За січень–липень 2019р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 3,0 тис. тонн вантажів та виконано 0,5 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня–липня 2018р. обсяги вантаж-них перевезень збільшились на 7,1%, а вантажооборот зменшився на 3,5%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2019р. становили 484,2 тис. пасажи-рів, пасажирооборот – 15,0 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–липнем 2018р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 10,7% ,а пасажирооборот на - 16,5%.

  Питома вага пасажирських автоперевезень, які виконали фізичні особи-підприємці, у загальному обсязі пасажирських автоперевезень у січ-ні-липні 2019р. становила 86,9%.

  Капітальні інвестиції.

  У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями Погреби-щенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 69,4 млн.грн капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 2376,3 грн капітальних інвестицій. У січні–червні 2019р. в районі прийнято в експлуатацію 657м2 загальної пл¬ощі житлових будівель (нове будівництво).

  Начальник відділу статистики у Погребищенському районі Н.Коваль