Соціально-економічне становище Погребищенського району

  за січень–липень 2018 року

  Населення

  На 1 липня 2018 р. чисельність наявного населення Погребищенсь-кого району, за оцінкою, становила 29135 осіб (в тому числі в м.Погребище-9442 і в сільській місцевості-19693 осіб.). Упродовж січня-червня 2018 року чисельність населення зменшилась на 262 особи.

  У січні-червні 2018 р. в районі живими народилося 117 дітей, що на 17 більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Протягом січня-червня 2018 р. померло 290 осіб проти 306 осіб у січні-червні 2017 р., одна дитина померла у віці до 1 року.

  Зайнятість та безробіття

  На кінець липня 2018 р. кількість зареєстрованих безробітних по Погребищенському району порівняно з аналогічним періодом 2017 р. зменшилась на 14,1% і становила 451 особу.

  Допомогу по безробіттю отримували 85,6% осіб, які мали статус безробітного.

  Ринок праці

  Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, уста-нов та організацій1 (далі – підприємства) Погребищенського району у ІІ кварталі 2018р. становила 3741 особа, що на 5,2% більше ніж у ІІ кварталі 2017 року.

  Упродовж ІІ кварталу 2018 р. на підприємства було прийнято 401 особу, звільнено – 223 осіб (відповідно – 10,7% та 6,0% середньооблі-кової кількості штатних працівників).

  Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підпри-ємств, установ, організацій1 за ІІ квартал 2018 року зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 35,5% і становила 6541 грн. (по Вінницькій області 7710 грн). 1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількі-стю найманих працівників 10 і більше осіб.

  Соціальний захист

  У січні-липні 2018 р. субсидії для відшкодування витрат на опла-ту житлово-комунальних послуг призначено 3643 домогосподарствам, що становило 109,0% від загальної кількості домогосподарств, які зверну-лися за субсидіями (Ураховуючи домогосподарства, які звернулися за субсидіями у попередні міся-ці, але призначено їм було тільки у липні, та ті, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами і доповненнями).

  У січні–липні 2018 р. загальна сума субсидій, призначених домогос-подарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 363,1 тис.грн. Середній розмір призначе-ної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 15,4 грн.

  Крім того, 2042 домогосподарствам (94,8% із числа тих, які зверну-лися) було призначено субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

  За січень-липень 2018 р. загальна сума субсидій готівкою, призначе-них домогосподарствам для придбання скрапленого газу, твердого та рід-кого пічного побутового палива, становила 5875,6 тис.грн.

  Середній розмір призначеної у липні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2946,5 грн.

  Ціни

  У липні по відношенню до червня 2018 р. індекс споживчих цін (ін-декс інфляції) по Україні становив 99,3%, до грудня 2017 р. – 103,6%, на Вінниччині, відповідно, 99,5% та 103,2%.

  Сільське господарство

  У січні–липні 2018 р. в порівнянні з січнем-липнем 2017 р. зменши-лась реалізація сільськогосподарських тварин (в живій вазі) на 29,3% та молока на 16,4%.

  Станом на 1 серпня 2018 року в сільськогосподарських підприємст-вах Погребищенського району нараховувалось ВРХ- 2927 гол.( на 13,9% менше до 1 серпня 2017 року), в тому числі корів – 1230 гол (на 19,4%) , свиней-1330 гол. ( на 19,2%).

  За січень–липень 2018 р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 40806,4 т зернових та зернобо-бових культур, 21512,2 т – олійних культур, 352,4 т – худоби та птиці, 2707,1 т – молока та молочних продуктів . Реалізаційна ціна зернових та зернобобових культур (без ПДВ) склала 4268,4 грн за 1т., олійних куль-тур- 10032,2 грн, худоби та птиці-24890,2 грн. за т (живої ваги), молока -7120,3 грн.

  Транспорт

  За січень–липень 2018 р. автомобільним транспортом Погребищен-ського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 2,8 тис. тонн вантажів та виконано 0,5 млн. тон-но-кілометрів вантажообороту. Проти січня–липня 2017 р. обсяги вантаж-них перевезень залишились на тому ж рівні, а вантажооборот збільшився на 6,8%.

  Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Пог-ребищенського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–липні 2018 р. становили 542,0 тис. паса-жирів, пасажирооборот – 18,0 млн. пасажиро-кілометрів.

  У порівнянні з січнем–липнем 2017 р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 3,2% ,а пасажирооборот збільшився на 24,1%.

  Капітальні інвестиції

  У січні–червні 2018 р. підприємствами та організаціями Погреби-щенського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 61,4 млн.грн. капітальних інвестицій. У розрахунку на одну особу освоєно 2069,2 грн. капітальних інвестицій. У січні–червні 2018 р. в районі прийн-ято в експлуатацію 282м2 загальної пл¬ощі житлових будівель (нове будів-ництво).

  Начальник відділу статистики у Погребищенському районі Коваль Н.М.